ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು  ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಬಗೆಗಳು:- 1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 2. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು . ಮುಗಿಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ- ನೀರು…