ಗ್ರಹಣವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ?

ಗ್ರಹಣವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ? ಭೂಮಿ , ಸೂರ್ಯರ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರನು ಬಂದಾಗ , ಚಂದ್ರನ ನೆರಳು ಭೂಮಿಯ…